Kelly Bensimon shows Cakewalk Style on Great Day Houston